Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10263

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 4 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Schorsingen - Werkhervattingen - Arbeidsongeschiktheid - Controleartsen

arbeidsongeschiktheid
arbeidsgeneeskunde
chronische ziekte
ziekte van het zenuwstelsel
gezondheidsstatistiek

Chronologie

4/11/2013Verzending vraag
7/1/2014Rappel
23/1/2014Antwoord

Vraag nr. 5-10263 d.d. 4 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik heb enkele vragen over het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) :

1) Hoeveel CVS-patiŽnten werden de afgelopen vijf jaar geschorst door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)? Gelieve de cijfers gegroepeerd per jaar weer te geven.

2) Heeft u cijfers over het aantal CVS-patiŽnten dat uiteindelijk terug aan de slag gaat na hun schorsing? Indien ja, kunt u mij deze cijfers bezorgen? Indien neen, acht u het nuttig om hierover cijfergegevens te verzamelen?

3) Hoe bepalen de controleartsen of een CVS-patiŽnt al dan niet arbeidsgeschikt is? Welke criteria spelen een rol? Kunt u concreet toelichten?

4) Acht u het nuttig de huidige werkwijze van de controleartsen aangaande chronische ziekten, zoals CVS, te evalueren?

5) Is er volgens u een bijsturing nodig aangaande de controle op arbeidsongeschiktheid van CVS-patiŽnten? Kunt u argumenteren waarom wel of niet?

Antwoord ontvangen op 23 januari 2014 :

Het voorwerp van uw vraag, de arbeidsongeschiktheid van CVS-patiënten, valt onder de bevoegdheid van mijn collega, de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en personen met een handicap, belast met beroepsrisico’s.