4-103

4-103

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 17 DÉCEMBRE 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Louis Ide à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «la reconnaissance des banques de sang de cordon» (nº 4-1294)

M. le président. - M. Jean-Marc Delizée, secrétaire d'État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, répondra.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Instellingen die navelstrengbloed willen bewaren, kunnen daarvoor vanaf 1 december een erkenning krijgen van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, FAGG. Volgens Walter Bontez van het FAGG zijn er in de Belgische ziekenhuizen al vier banken die navelstrengbloed mogen beheren. Hij schat dat op termijn zo'n zestig instellingen een erkenning zullen krijgen.

Deze nieuwe erkenningen vloeien voort uit een wet over menselijk lichaamsmateriaal die op 1 december van kracht wordt. Het gaat om een omzetting van een Europese richtlijn. Toch vind ik zestig erkenningen een zeer hoog aantal.

Volgt de minister de schatting van de heer Bontez? Zo ja, vindt de minister dit aantal niet overdreven? Kan er geen beperking komen op het aantal erkenningen? Vreest de minister niet dat deze versnippering zal leiden tot een kwaliteitsdaling? Hoeveel navelstrengbloedbanken zijn er bijvoorbeeld in Nederland of in de Verenigde Staten?

De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap. - Ik lees het antwoord van de minister.

De informatie van collega Ide komt uit een communiqué van het agentschap Belga, dat een medewerker van het FAGG had geïnterviewd.

Het FAGG heeft twee cijfers meegedeeld aan Belga: Er zijn momenteel vier erkende banken voor navelstrengbloed in België. Daarnaast zijn er zes banken voor divers menselijk lichaamsmateriaal, waaronder de vier banken voor navelstrengbloed.

Het FAGG kent nog twee instellingen die vóór eind januari 2010 een erkenning zouden kunnen aanvragen. Er is dan ook geen enkele indicatie dat de zes instellingen een erkenning als bank of intermediaire structuur voor stamcellen uit navelstrengbloed zullen aanvragen.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Als ik het goed begrepen heb, was mijn cijfer van zestig dus niet correct. Dat is goed nieuws. Ik zal de situatie blijven volgen, ook op wetgevend gebied.