4-76

4-76

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 7 MAI 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Louis Ide au ministre de la Justice sur «la problématique de parking des travailleurs du secteur de la santé» (nº 4-883)

M. le président. - M. Olivier Chastel, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, chargé de la Préparation de la Présidence européenne, adjoint au ministre des Affaires étrangères, répondra.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Ik heb op 23 april 2009 een vraag om uitleg gesteld aan staatssecretaris Etienne Schouppe over het dossier betreffende de parkeerproblemen bij gezondheidswerkers. Uit die sector is er immers veel vraag naar een degelijk uitgewerkte regeling.

Ik citeer even uit het antwoord van de heer Schouppe: "Justitie heeft contact opgenomen met het College van procureurs-generaal en meer bepaald met de magistraten die zich met de verkeersproblematiek bezighouden. Er werd bij de lokale politie en de parketten een rondvraag georganiseerd om de praktijken inzake het verbaliseringsbeleid ten aanzien van in overtreding geparkeerde dokters beter te kennen."

De bal ligt dus in het kamp van het College van procureurs-generaal. Zonder de scheiding der machten in gevaar te brengen, denk ik dat het kabinet invloed kan uitoefenen bij het College van procureurs-generaal.

Kan de minister mij zeggen hoever het staat in dit dossier? Heeft hij al contact gehad met het College van procureurs-generaal? Kan de minister in dit dossier reeds een concrete timing aangeven?

De heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van minister De Clerck.

Op vraag van de staatssecretaris voor Mobiliteit heeft mijn beleidscel inderdaad onlangs informeel contact opgenomen met de procureur-generaal te Bergen die in het College van procureurs-generaal de portefeuille Verkeer onder zijn bevoegdheid heeft. Bij verschillende parketten werd een rondvraag gehouden over het verbaliserings- en vervolgingsbeleid dat gevoerd wordt ten aanzien van voertuigen van bestuurders uit de medische en paramedische sector die fout geparkeerd staan terwijl ze een medische of paramedische prestatie verstrekken.

Dit onderzoek zou nog niet rond zijn. Ik zal het College van procureurs-generaal eerstdaags formeel om advies vragen over dit probleem en om, indien nodig, richtlijnen op te stellen. Het lijkt mij nu echter te vroeg om in dit dossier al een timing voorop te stellen.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Ik dank de minister van Justitie omdat hij actie zal ondernemen. Ik hoor dat het nog te vroeg is om een timing voorop te stellen. Ik zal dan ook te gepasten tijde op deze problematiek terugkomen. Ik hoop oprecht dat deze zaak nog vóór het einde van het gerechtelijk jaar kan worden afgerond. Het is immers niet zo moeilijk om een richtlijn op te stellen. Er zijn een aantal lokale richtlijnen die zeer goed functioneren. Ik ben ervan overtuigd dat deze zaak dus zeer vlot kan worden geregeld.