4-76

4-76

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 7 MAI 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Louis Ide à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes et à la ministre de la Politique de Migration et d'Asile sur «le traitement des demandeurs d'asile contaminés par le VIH» (nº 4-881)

M. le président. - M. Olivier Chastel, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, chargé de la Préparation de la Présidence européenne, adjoint au ministre des Affaires étrangères, répondra.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Ik heb in het verleden al drie schriftelijke vragen en een vraag om uitleg gesteld over richtlijnen in verband met de gezondheidszorg bij asielzoekers. De antwoorden waren echter nogal vaag. Ik zal dan ook enkele concretere vragen stellen, in de hoop een duidelijk antwoord te krijgen.

Als een asielzoeker hiv-positief wordt bevonden, moet hij behandeld worden met antiretrovirale middelen om het ziekteproces zoveel mogelijk te vertragen.

Conform de antwoorden op de vermelde vragen wordt de asielzoeker behandeld. Dat is niet meer dan normaal.

Wat gebeurt er echter als de asielzoeker wordt uitgewezen?

Blijft de asielzoeker in ons land om de therapie niet te onderbreken, hoewel hij onder normale omstandigheden zou worden uitgewezen?

Wordt de asielzoeker, ondanks het feit dat hij of zij hiv-positief is, uitgewezen naar het land van herkomst? Wordt in dat geval nagegaan of de patiënt in het land van herkomst over voldoende antiretrovirale middelen kan beschikken? Zo ja, wat is dan het criterium?

Of wordt de asielzoeker gewoon uitgewezen naar het land van herkomst?

(M. Hugo Vandenberghe, premier vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)

De heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Het antwoord van de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden luidt als volgt.

Fedasil is bevoegd voor de medische opvang van asielzoekers tijdens hun verblijf in ons land. Als een persoon hiv-positief is en een ARV-behandeling nodig heeft, verlenen zijn medische diensten de nodige zorgen. Bovendien mag de asielzoeker een aanvraag tot regularisatie om medische redenen op basis van artikel 9ter indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Toegankelijkheid van gepaste zorgen en medicijnen in het thuisland maken inderdaad deel uit van die aanvraag.

De uiteindelijke beslissing over de toekenning van de regularisatie om medische redenen wordt echter genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken en valt niet onder mijn bevoegdheden, maar wel onder die van de minister van Migratie- en Asielbeleid.

Het antwoord van de minister van Migratie- en Asielbeleid luidt als volgt.

Als de asielaanvraag van een asielzoeker definitief wordt afgewezen, kan de uitgeprocedeerde asielzoeker altijd een verblijfsaanvraag om medische redenen, gesteund op artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, indienen. Een arts van de Dienst Vreemdelingenzaken zal dan een advies geven betreffende de ernst van de ziekte en onderzoeken of een adequate behandeling mogelijk is in het land van herkomst of verblijf.

Wat de tweede en derde vraag betreft, wordt dit geval per geval onderzocht. Vanzelfsprekend nemen mijn diensten artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens in acht.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Dat is gedeeltelijk een antwoord op mijn vraag. Ik zal toch een nieuwe vraag moeten stellen om te weten wat precies wordt bedoeld met `geval per geval'. Als echt geval per geval wordt geoordeeld, hanteert men dan een lijst van landen waar de adequate geneesmiddelen beschikbaar zijn?