4-60

4-60

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 22 JANVIER 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Louis Ide à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances sur «l'effet rétroactif de la réglementation du Fonds amiante» (nº 4-664)

M. le président. - M. Etienne Schouppe, secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, répondra.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Op 11 december 2008 stelde ik in deze vergadering opnieuw een vraag over het Asbestfonds.

Het antwoord stemde me om twee redenen bijzonder tevreden. Uit het antwoord bleek, ten eerste, dat het Asbestfonds na een treuzelende start nu echt op kruissnelheid werkt. Dat is nodig want mensen met een asbestgerelateerde ziekte hebben in de meeste gevallen nog bitter weinig tijd over. Op elk vlak, dus ook op het financiële vlak, verdienen deze mensen alle steun.

Uit uw antwoord van toen onthield ik, ten tweede, volgende passage: `Ik wens van de gelegenheid gebruik te maken om u te informeren over het gevolg dat ik gegeven heb aan uw vraag van 8 oktober 2008. In de wet houdende diverse bepalingen is in artikel 224 een wijziging opgenomen van het artikel 64bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit de ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970. In de toekomst wordt in vierde instantie uitbetaald aan de niet-samenwonende erfgenamen die zich binnen de zes maanden na het overlijden melden.' Het feit dat ook niet-samenwonende erfgenamen schadevergoedingen kunnen krijgen, is een enorme stap vooruit.

Zal de regel in verband met de niet-samenwonende erfgenamen met terugwerkende kracht werken, namelijk vanaf de oprichting van het Asbestfonds op 1 april 2007?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van mevrouw Onkelinx.

Zoals reeds in mijn vorig antwoord werd vermeld, is de recente wetswijziging een onderdeel van de wet houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2008. Artikel 224 bevat de gewijzigde tekst van artikel 64bis, terwijl artikel 225 bepaalt: `Art. 224 heeft uitwerking met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de publicatie van deze wet in het Belgisch Staatsblad. Het is van toepassing op de vervallen en niet uitgekeerde achterstallen ingevolge overlijdens vanaf deze datum.'

Hieruit blijkt dus dat de wijziging in werking is getreden met ingang van 1 januari 2009 en van toepassing is op de overlijdens vanaf deze datum.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Ik heb dat inderdaad ook gelezen en mijn vraag is bedoeld om de minister erop attent te maken dat een aantal mensen uit de boot zullen vallen. De budgettaire weerslag van deze maatregel is niet bijzonder groot, maar het betekent wel een financieel drama voor een beperkt aantal mensen dat niet in aanmerking komt. Daarom vraag ik of een toepassing met terugwerkende kracht tot 1 april 2007 niet mogelijk is. Ik zal over enkele weken op deze vraag terugkomen in de hoop dat de minister haar visie zal bijsturen. Intussen kan ze ook berekenen dat de budgettaire impact hiervan zeer gering is.