4-57

4-57

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 8 JANVIER 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Louis Ide à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «un remboursement plus élevé pour les plombages blancs» (nº 4-628)

M. le président. - M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances répondra.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Tandartsen kunnen bij het vullen van een gaatje in een tand kiezen tussen een witte of een grijze vulling. Als men het gezondheidsaspect prioritair in rekening neemt, is voor de patiënt en voor het milieu een witte vulling beter dan een grijze. Een grijze vulling bevat immers kwik.

Voor witte vullingen is er echter geen apart nomenclatuurnummer. Dat is jammer, want nu moeten tandartsen steeds op het briefje schrijven dat ze een meerprijs aanrekenen wegens de hoge kostprijs van de witte vulling. Ze rekenen de meerprijs terecht aan.

Een apart nomenclatuurnummer, aangepast aan de gebruikte stoffen, met terugbetaling voor de patiënt zou soelaas bieden. De patiënt betaalt niet nodeloos te veel en voor de tandarts is het een vereenvoudiging.

Is de minister zich bewust van de problematiek?

Kan de minister zich vinden in de idee van een apart nomenclatuurnummer aangepast aan de gebruikte stoffen en met passende terugbetaling voor de patiënt?

Is de minister zinnens hieromtrent een initiatief te nemen?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën. - Ik lees het antwoord van minister Onkelinx.

Ik ben op de hoogte van de problematiek inzake de veiligheid van het gebruik van amalgaam bij tandvullingen. De discussies hieromtrent op het niveau van de Europese Raad werden opgevolgd en ik heb kennis genomen van het verslag van het wetenschappelijk comité SCENIHR dat daarover werd opgesteld.

In samenspraak met de partners binnen de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen werden de nodige stappen gedaan om vanuit de verplichte ziekteverzekering in een bijkomende vergoeding te voorzien voor de adhesieve technieken, die de zogenaamde witte vullingen opleveren.

Sinds 1 juli 2008 wordt er immers via een nieuw nomenclatuurnummer in een bijkomend honorarium voorzien voor het gebruik van adhesieve technieken bij vullingen en/of kroonopbouwen op blijvende tanden. Die bijkomende vergoeding wordt ook voorzien omdat deze techniek een minder invasieve werkwijze in de conserverende verzorging mogelijk maakt en er aldus toe bijdraagt dat het natuurlijke gebit van de patiënt langer kan behouden blijven.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Ik heb begrepen dat het nieuwe nomenclatuurnummer dus ook kan worden aangewend voor de gewone conserverende tandheelkunde.