4-16

4-16

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 14 FÉVRIER 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Louis Ide à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «l'interdiction de vendre de l'alcool aux jeunes de moins de 16 ans» (nº 4-136)

De heer Louis Ide (CD&V-N-VA). - Deze week kwam Brussels minister van Gezondheid Cerexhe in de krant met zijn plan om de verkoop van alcohol te verbieden aan jongeren onder de 18 jaar. De huidige wetgeving verbiedt warenhuizen om sterke drank of breezers te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Bier, wijn en aperitiefdranken mogen dan weer wel aan deze jongeren verkocht worden.

De huidige regeling is niet logisch: terwijl iedereen bier, wijn en aperitiefdranken kan kopen, is het cafébazen verboden om bier en wijn te schenken aan jongeren onder de 16 jaar. Eenduidigheid in de wetgeving zou een hele vooruitgang zijn. Het kan volgens mij niet dat voor warenhuizen en cafés verschillende wetten gelden inzake de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Via drankautomaten mag sterke drank niet en bier wel worden verkocht. Zo kunnen 16-jarigen dan toch aan bier komen.

Het failliet van de wetgeving werd deze week aangetoond in het programma Peeters & Pichal op Radio 1. Max, de 13-jarige zoon van Annemie Peeters, wandelde enkele winkels binnen en kwam overal zonder problemen buiten met enkele breezers, een drank die volgens de wet niet mag verkocht worden aan mensen onder de 18 jaar.

Alcohol kan een gevaar betekenen voor de gezondheid. Er dient dus omzichtig mee omgesprongen te worden, zeker door jongeren.

Erkent de minister deze problematiek en hoe zal zij die aanpakken?

Mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - De huidige reglementering vertoont inderdaad enkele hiaten en er is te weinig controle op de naleving van het verbod van verkoop van alcoholische dranken aan jongeren onder de 16 jaar. We bereiden maatregelen voor om die tekorten weg te werken.

Mijn voorganger heeft in april 2007 een miljoen euro uitgetrokken voor een studie met het oog op de lancering van een nationale campagne inzake drugs en alcohol. Die campagne ging op 29 januari van start en wordt geleid door de vzw iDA, Informatie over Drugs en Alcohol. Deze vzw verenigt de meeste centra die optreden tegen drugs en alcoholmisbruik in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Zo kan men over de expertise van de hele sector beschikken.

Met die campagne willen we de samenleving meer kennis bijbrengen over drugs en drugsgebruik, inclusief alcohol, en informatie inwinnen over de doelgroepen, de personen die probleemgebruikers zijn, de tussenpersonen, enzovoorts. Het publiek kan dan ook beter geïnformeerd worden over het hulpaanbod en over de beschikbare informatiebronnen. Zo bestaan al geruime tijd telefoondiensten, die overigens de steun genieten van mijn collega's van de gemeenschappen en gewesten. Ze bieden informatie en staan ook borg voor de doorverwijzing. We moeten van die informatiebronnen dan ook gebruik maken.

Daarnaast komen er ook nieuwe instrumenten om probleemgebruikers ertoe aan te zetten een beroep te doen op hulpverleners. Op de volgende interministeriële conferentie van 11 maart willen we overigens een nationaal actieplan tegen alcohol goedkeuren. Een dergelijk plan is al uitgewerkt door de beleidscel Gezondheid.

Die cel werd door de interministeriële conferentie gezondheid van 13 juni 2005 belast met de uitwerking van een nationaal plan dat een antwoord moet bieden op de oproep van de WGO aan haar leden. Ze werkt sedert mei 2001 op basis van een protocolakkoord en zorgt voor de integratie en coördinatie tussen de federale overheid en de deelstaten. In dat plan zal aan elk beleidsniveau worden gevraagd om in overleg maatregelen te nemen.

Zodra we over het plan kunnen beschikken, zullen we onze inspanningen coördineren en maatregelen nemen om het toenemende alcoholgebruik bij jongeren te bestrijden.

De heer Louis Ide (CD&V-N-VA). - De minister antwoordt dat ze aan preventie zal doen, maar preventie wordt door de gemeenschappen georganiseerd.

Vlaanderen besteedt slecht 1,5% van het budget voor gezondheidszorg aan preventie. Het zou dus niet slecht zijn indien meer geld naar de gemeenschappen wordt overgeheveld zodat meer aan preventie kan worden gedaan.

Ik begrijp niet dat een nationaal plan tegen alcoholgebruik wordt opgezet, aangezien preventie tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behoort. De minister zou beter haar bevoegdheden gebruiken om de federale wetgeving te uniformeren en controle uit te oefenen. Dát is de taak van de minister, niet het organiseren van preventie. Het gaat niet aan dat zowel op gemeenschaps- als op federaal niveau geld wordt besteed aan preventie. De minister moet het initiatief aan de gemeenschappen overlaten. Ik stel voor dat ze een bedrag ter beschikking stelt van de gemeenschappen, die dat naar eigen inzicht kunnen spenderen, op maat van de gemeenschap.

Mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - We werken op basis van een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gemeenschappen. Voor de bestrijding van alcoholgebruik bij jongeren spelen ook federale bevoegdheden.

La réglementation relative à l'alcool est fédérale. Nous travaillons ensemble et c'est une bonne chose. Nous avons un objectif commun et tout se fait en parfaite entente. Quand un bon accord existe, pourquoi essaie-t-on de le critiquer ?

De heer Louis Ide (CD&V-N-VA). - De minister moet de bevoegdheidsverdeling respecteren.

Mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Ik respecteer de bevoegdheden van mijn collega's.

De heer Louis Ide (CD&V-N-VA). - De gemeenschappen hebben een eigen problematiek. De preventie moet gebeuren op maat van de gemeenschappen. Zo is er voor cardiale ziekten een duidelijk verschil tussen Vlaanderen en Wallonië - dat wordt onder meer aangetoond door de MONICA-studie, die de verschillen tussen Gent en Charleroi blootlegt. Een eigen preventiebeleid voor de gemeenschappen is bijgevolg nodig en wetenschappelijk verantwoord. Ik ga helemaal niet akkoord met de minister. Ze moet haar federale bevoegdheid gebruiken om een uniforme federale wetgeving tot stand te brengen, waardoor alcoholgebruik kan worden gecontroleerd, zodat bijvoorbeeld jongeren van dertien niet meer in een warenhuis kunnen binnenstappen om er sterke drank te kopen.